Aktuality z nášho klubu

Klub Gymnastických športov Trnava trénuje v Hale Věry Čáslavskej na Rybníkovej 15.

Naša hala funguje nepretržite už 69 rokov.

Náš tím:

Ján Novák - predseda KGŠ Slávia, Lenka Lehotová, Karin Belicová, Petra Supeková, Alexandra Ondrejková, Miriam Vargová, Miroslava Šmičková, Dominika Babková, Natália Šturdíková, Daniela Lehotová, Viera Tranžíková, Darina Kubeková, Monika Šišková

Športová gymnastika žien

Športová gymnastika vznikla z náraďového telocviku. Medzinárodná gymnastická federácia, fr. Fédération Internationale de Gymnastique (FIG) bola založená v roku 1881. Športová gymnastika je jedným z najstarších olympijských športov. Prvýkrát bola zaradená do programu OH v Amsterdame v roku 1928. V ženských kategóriách sú pretekárskymi disciplínami:


Preskok
Náradie - preskokový stôl, odrazový mostík, žinenky. Gymnastky sa musia odraziť rukami od stolu. Na preskoku sa hodnotí - 1.letová fáza, dohmat a odraz rukami, 2. letová fáza, doskok. Rozbeh a náskok na mostík sú prípravnými fázami a nehodnotia sa.

Bradlá
Náradie - dve spojené žrde pripevnené na konštrukcii. Výška n. ž.- 161 cm, v. ž.- 241 cm od zeme. Cvičebným obsahom sú vzoprenia, toče, veľtoče, letové tvary na rovnakej žrdi a z jednej žrde na druhú, náskok, zoskok.

Kladina
Náradie - päť metrov dlhé brvno, široké desať centimetrov, oficiálna výška 125cm, ktorá sa pre nižšie vekové a výkonnostné kategórie môže znížiť, podľa rozhodnutia Sekcie žien ŠG. Cvičebným obsahom sú náskoky, skoky, obraty, akrobatické tvary (kotúle, premety, saltá), lokomočné pohyby.

Prostné
Náradie – odpružená podlaha pokrytá kobercom o rozmeroch 12×12 metrov. Zostavy sa vykonávajú na hudbu. Cvičebným obsahom - akrobatické tvary (kotúle, premety, saltá), skoky, obraty, krokové variácie (tanečné kroky, lokomočné pohyby).

Preteky sa uskutočňujú vo viacboji jednotlivcov (P-I, P-II), družstiev (P-IV) a v jednotlivých disciplínach (P-III). Organizujú sa majstrovstvá sveta, majstrovstvá jednotlivých kontinentov v seniorskej a juniorskej kategórii, medzinárodné a medzištátne preteky, majstrovstvá národných krajín a ďalšie viacstupňové súťaže v kategóriách dospelých, dorasteneckých a žiackych.

Zostavy hodnotia rozhodkyne bodmi podľa stanovených pravidiel v dvoch paneloch rozhodkýň. D-panel hodnotí cvičebný obsah zostavy - náročnosť prvkov, povinné požiadavky, bonifikácia, E-panel hodnotí techniku cvičenia, skladbu zostavy a umelecké predvedenie.

ŠPORTOVÝ AEROBIK

Od roku 1995, kedy sa uskutočnili 1. majstrovstvá sveta seniorov v Paríži, je športový aerobik rovnocenným partnerom ostatných gymnastických športov. Zaraďujeme ho do kategórie športov s technicko – estetickým výkonom. V súčasnosti svojimi cvičebnými tvarmi a ich pohybovou štruktúrou patrí ku koordinačne náročným športom. Konkrétny športový výkon je prezentovaný súťažnou zostavou, ktorej tvorba podlieha špecifickým pravidlám Medzinárodnej gymnastickej federácie (FIG). 


Podľa pravidiel športového aerobiku sú pre tento šport charakteristické nepretržité komplexné pohybové väzby veľkej intenzity, ktoré sú v súlade s hudobným sprievodom a ktoré vychádzajú z tradičného aerobiku: súťažná zostava musí byť dokonalou integráciou základných aerobikových pohybov a bezchybne predvedených cvičebných tvarov obťažnosti., ako aj demonštráciou silových schopností, ohybnosti a výbušnosti. Komplexné kombinácie základných pohybových tvarov aerobiku spolu s pohybmi paží sú predvedené s hudobným sprievodom tak, aby vytvorili dynamické, rytmické a neprerušované väzby nízkeho a vysokého aerobiku, pričom je žiaduce, aby súťažná zostava bola realizovaná v rýchlom tempe a teda vysokou intenzitou. 

Súťažná zostava musí byť predvádzaná v súlade s adekvátnym hudobným sprievodom; jej dĺžka je v seniorských kategóriách 1 minúta 30 sekúnd ± 5 sekúnd (jednotlivkyne a jednotlivci) až 1 minúta 45 sekúnd ± 5 sekúnd (páry a trojice). Počas vykonávania zostavy musia byť v rovnováhe komplexné pohyby aerobiku rôznej účinnosti (vysoký a nízky aerobik) a rôzne štýly (hip - hop, funky, a pod.). Zostava ďalej obsahuje rôznecvičebné tvary obtiažnosti (hodnota obťažnosti od 0,1b. do 1,0b.) zo štyroch nasledovných skupín:

• dynamický sila,
• statická sila,
• skoky (výbušná sila),
• rovnováha a flexibilita.

Pri prezentovaní pohybových zručností sa kladie dôraz na vzpriamené držanie tela a na presné, dynamické a dôrazné pohyby paží i nôh. Kompozícia skladby využíva celý súťažný priestor (7 x 7 metrov pre jednotlivcov a 10 x 10 metrov pre páry a trojice), cvičenia v nízkych polohách a v letových fázach. Pretekári v kategórii párov a trojíc musia predviesť 3 zdvíhania. 

Rozhodovanie je založené na hodnotení umeleckého prejavu, technického predvedenia a obťažnosti

Rozhodcovia pre umelecký prejav hodnotia choreografiu zostavy, ktorá sa skladá z nasledovných komponentov: 

• kompozícia choreografie
• aerobikový obsah
• muzikálnosť a prezentácia 

Pri hodnotení technického predvedenia pohybu sa berie za základ: 

• technika pohybu (zručnosti)
• synchronizácia 

Hodnotenie obtiažnosti vychádza z udeľovania presne stanovených hodnôt obťažnosti jednotlivým cvičebným tvarom, ktoré musia byť predvedené v zhode s tzv. minimálnymi požiadavkami.

Gymnastika pre všetkých

Gymnastika pre všetkých ponúka množstvo pohybových aktivít, v ktorých si každý záujemca bez ohľadu na vek, pohlavie a výkonnosť nájde svoje uplatnenie.


Medzi najrozšírenejšie formy GPV patria:
- gymnastika na náradí
- tanec
- pohybové skladby
- cheerleaders - roztlieskavačky

Hlavnou náplňou GPV je zvyšovanie fyzickej a psychickej pohody.
Medzinárodná gymnastická federácia je jedinou medzinárodnou organizáciou, ktorá sa zaoberá masovým športom, má ustanovenú komisiu na jej riadenie a organizuje celosvetové podujatia v tejto oblasti.
Národné gymnastické federácie preberajú štruktúru medzinárodnej federácie, Slovensko nevynímajúc, a tak v roku 1997 vznikla aj v SGF sekcia GPV.

Obsah činnosti sa postupne vykryštalizoval na nasledovné oblasti:
- pohybové skladby
- sútaže s obsahom GPV
- sútaž Teamgym
- gymnastický štvorboj na ZŠ
- školenia

KLUBOVÉ PRAVIDLÁ

Platí: Od 1.1.2016
PRE RODIČOV

 1. Rodičia privedú svoje deti do šatne včas tak, aby boli prezlečené do cvičebného úboru 5 min pred tréningom

 2. Ak sa dieťa nemôže zúčastniť tréningu, oznámi to rodič trénerovi včas pred tréningom

 3. Rodič sa dostaví do šatne min v čase ukončenia tréningu. Tréner nenesie zodpovednosť za deti po skončení tréningu

 4. Prítomnosť rodičov v telocvični počas tréningu je neprípustná. K čakaniu na deti slúži šatňa (č. 6)

 5. Tréneri nie sú k dispozícii na diskusiu s rodičmi počas tréningu, je to príliš rušivé

 6. Mesačné poplatky za tréningy musia byť vyplatené vždy najneskôr do 15. dňa v danom mesiaci príslušnému trénerovi

 7. Dieťa je povinné si na tréning priniesť vlastnú fľašu alebo pohár, nakoľko je dôležité dodržiavať počas tréningu pitný režim. Fľaša alebo pohár by mali byť riadne označené, aby neprišlo k  prípadnej zámene. V telocvični je k dispozícii automat na pitnú vodu

 8. V telocvični je zákaz filmovania a fotografovania pre rodičov detí či ostatných rodinných príslušníkov bez súhlasu klubu

 9. Rodičia zodpovedajú za vhodný cvičebný úbor dieťaťa a za úpravu účesu, tak, aby vlasy dieťaťa boli zopnuté

 10. Rodičia zodpovedajú za to, že priviedli dieťa na tréning v dobrom zdravotnom stave. Rodič informuje trénera bezodkladne o všetkých zdravotných potiažach dieťaťa i medzi tréningami

 

PRE GYMNASTKY

 1. osobám mladším ako 18 rokov je do telocvične vstup povolený len v sprievode zodpovednej osoby (trénera)

 2. od gymnastiek sa očakáva, že na tréning dorazia včas

 3. do telocvične je zakázané vnášať jedlo, taktiež prísť na tréning so žuvačkou je neprípustné

 4. vhodné oblečenie: šortky, tepláky, legíny, tričká, dresy

 5. vhodná obuv: gymnastické cvičky, ponožky, naboso

 6. na tréningy nenosiť šperky: náhrdelníky, prstene, náramky, hodinky, visiace náušnice...

 7. dlhé vlasy musia byť vyčesané, nesmú padať do tváre

 8. zákaz hrania sa v gymnastickej telocvični bez dohľadu trénera pred, po a počas tréningov

 9. zákaz húpania na lane a kruhoch

 10. zákaz chytania zrkadiel, taktiež vešať sa na baletné tyče je neprípustné

 11. skákať na trampolíne je povolené len v gymnastických cvičkách, prípadne naboso, skákať môže vždy len jedna osoba v prítomnosti trénera

 12. gymnastka nesmie hovoriť, keď tréner hovorí a musí počúvať pokyny trénerov

 13. ak potrebuje gymnastka opustiť telocvičňu počas tréningu (ísť na WC...), musí o tom upovedomiť trénera

 14. od gymnastiek sa očakáva, že budú preukazovať úctu a zdvorilosť voči trénerom i sebe navzájom

 15. keď gymnastka docvičí, použité veci si po sebe uprace

 16. v telocvični sa neplače, každá gymnastka je tam z vlastnej vôle, pretože chce byť čo najlepšia, čo sa ale nedá dosiahnuť bez prekonávania samej seba

 17. pre všetky deti je zákaz vstupu do telocvične s jedlom, prípadne žuvačkou

Pre cvičencov – nečlenov klubu

 1. zákaz vstupu nečlenom klubu (i dospelým) do gymnastickej telocvične bez súhlasu trénera

 2. osobám mladším ako 18 rokov je do telocvične vstup povolený len v sprievode zodpovednej osoby (trénera)

 3. zákaz húpania sa na lane a kruhoch

 4. zákaz chytania zrkadiel, taktiež vešať sa na baletné tyče je neprípustné

 5. skákať na trampolíne je povolené len v gymnastických cvičkách, prípadne naboso, skákať môže vždy len jedna osoba

 6. v telocvični nie sú žiaduce hlučné a rušivé prejavy

 7. po telocvični je nutné sa presúvať zodpovedne, treba dávať pozor, aby ste nikomu neskočili do dráhy cvičenia

 8. do telocvične je zákaz vstupu s jedlom a žuvačkou

 9. vhodná obuv do gymnastickej telocvične: gymnastické cvičky, ponožky, naboso

 10. fajčenie, alkohol a iné omamné látky sú prísne zakázané v telocvični ako i v ostatných priestoroch

 11. v prípade poškodenia náradia, náčinia je povinnosť bezodkladne to nahlásiť vedeniu klubu, (každé náradie má svoju nosnosť – niektoré gymnastické náradia nie sú určené pre dospelé osoby, preto je povinnosť informovať sa trénera o vhodnosti použitia náradia. Všetci cvičenci sú povinní na konci každého tréningu (prípadne aj počas) po sebe upratať

 12. v telocvični je zákaz filmovania a fotografovania bez súhlasu klubu

 13. individuálni cvičenci – neorganizovaní nečlenovia klubu cvičia výlučne na vlastné riziko

 14. po každom cvičení v telocvični sú cvičenci povinní zaplatiť poplatok za cvičebnú hodinu (a to bez vyzvania) ktorémukoľvek z prítomných trénerov